Avís de privacitat

HOME AVÍS DE PRIVACITAT PER ALS CLIENTS DE LEGIR
LAMPISTERIA EMPORDANESA
realitza algun tractament amb les dades facilitades en el seu dia per pels seus CLIENTS, dades necessàries per a la correcta execució de la relació contractual que els vincula. LAMPISTERIA I EMPORDANESA valora la confiança i la privacitat dels seus clients, i s’esforça per processar aquesta informació ( “dades personals”) D’una manera responsable i legal.

Per tal d’informar als seus CLIENTS sobre el processament de les seves dades realitzat per LAMPISTERIA I EMPORDANESA. , s’ha creat el present AVÍS DE PRIVACITAT DELS CLIENTS.

Aquest document informa als interessats sobre els aspectes essencials respecte al TRACTAMENT DE DADES PERSONALS que realitza la companyia LAMPISTERIA EMPORDANESA dins de la Unió Europea.

Aquest Avís intenta proporcionar-li tota la informació que necessita pel que fa al processament de les seves dades personals. Però, si no fos així, poseu-vos en contacte amb la companyia. L’equip de protecció de dades farà tot el possible per respondre qualsevol pregunta que pugui tenir.

1. Tipologia de dades personals que realitza el tractament
LAMPISTERIA EMPORDANESA reuneix diferents tipus de dades dels seus clients, per a una varietat de propòsits legítims. Perquè sigui més fàcil entendre quines dades personals processem i per a quin propòsit, hem enumerat aquestes categories de dades i propòsits de processament:

DADES PERSONALS

Codi client
Nom Complert
Email
Adreces
Dades de facturació

En cap cas realitzem tractament de dades sensibles referents als nostres clients. El nostre TRACTAMENT de dades personals de clients pot tenir diferents justificacions legals:

– En molts casos, LAMPISTERIA EMPORDANESA necessita processar les dades personals dels clients perquè això és necessari per al compliment de l’execució de la relació comercial / contractual.

– Les dades personals dels clients s’han de processar perquè LAMPISTERIA EMPORDANESA té obligacions legals sota les lleis locals o altres lleis aplicables.

Així mateix, també posem en coneixement a vostè, com a client i titular de les dades tractades per LAMPISTERIA EMPORDANESA en el fitxer de dades DENOMINAT CLIENTS, que s’ha realitzat el corresponent REGISTRE DEL TRACTAMENT sobre el referit fitxer, obligant-se la companyia a mantenir-lo al dia, als efectes de complir amb les obligacions oportunes. En el supòsit que hagués qualsevol modificació se li posaria en coneixement.

2. Accés a les dades de caràcter personal i encarregats del tractament
Les seves dades personals són recopilades per LAMPISTERIA EMPORDANESA així mateix, les seves dades personals també poden ser transferits a tercers depenent de les característiques del tractament.

2.1.-Per obligacions establertes en la legislació espanyola aplicable, es poden facilitar les dades personals tractades a:
Ø TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Ø L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Ø SEPBLA

2.2.-Les dades personals poden ser compartides amb els nostres proveïdors de serveis, per ser ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, en aquest sentit, LAMPISTERIA EMPORDANESA té un registre d’encarregats del tractament, a continuació, relacionem els encarregats del tractament de les dades de clients i proveïdors.

En qualsevol cas, LAMPISTERIA EMPORDANESA posa en pràctica mesures per garantir que hi hagi un nivell adequat de protecció de dades (per exemple, establir clàusules contractuals estàndard sobre el tractament de dades personals, d’acord amb les clàusules model de la Comissió de la UE). LAMPISTERIA EMPORDANESA no realitza transferències internacionals de dades fora de l’espai econòmic europeu. Així mateix, en el supòsit que les arribés a realitzar, procediria a la comunicació prèvia permanent als interessats.

3. Termini de conservació de les dades personals tractades
En general, LAMPISTERIA EMPORDANESA només conserva les dades, fins als CINC ANYS després de la finalització de la relació contractual o fins a la finalització del termini previst en les normatives aplicables.

4. Drets dels interessats en relació a la informació
Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), té els següents drets respecte a les seves dades personals:
Dret d’Informació i accés a les dades pròpies: Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA té dret a sol·licitar una descripció general de les seves dades personals TRACTADES per LAMPISTERIA EMPORDANESA Quan això sigui raonablement possible, l’informarem sobre la font, el tipus, el propòsit i les categories de destinataris de les seves dades personals. També té dret a obtenir una còpia de les dades personals que la companyia té de vostè. Aquest dret d’accés normalment es pot exercir de forma gratuïta, però ens reservem el dret de cobrar una tarifa administrativa adequada quan ho permeti la llei aplicable, per exemple, quan sol·liciti còpies múltiples de les seves dades personals.
Dret de rectificació: Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA té la possibilitat de rectificar o esborrar les seves dades personals, sempre que es compleixin els requisits legals aplicables. En cas d’errors, al moment de la notificació, corregirem les dades personals que tenim de vostè. Pot sol·licitar l’esborrat en cas que les dades personals ja no siguin necessaris per assolir els fins perseguits, o quan el seu processament sigui il·legal. No obstant això, el dret a esborrar està subjecte a diverses excepcions, especialment pel que fa a les dades personals, el processament és necessari per donar suport al litigi o per complir amb els requisits legals de retenció.
Dret de supressió: Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA té dret que es procedeixi gratuïtament a l’efectiva supressió de les dades i informacions relatives a la seva persona que es trobin en els fitxers, per motiu de tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, quan revoqui el seu consentiment o quan s’oposi al fet que es tractin, excepte aquells que per imperatiu legal hagin de conservar-se durant el període requerit.
Dret a la limitació del tractament: Vostè com a titular de les da des personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA té dret, té dret a la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions recollides en l’article 18 del Reglament 2016/679 (EU).
Dret a la portabilitat de les dades: Vostè com a titular de les dades personals gestionats per LAMPISTERIA EMPORDANESA té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament, segons es recull en l’article 20 del Reglament 2016/679 (EU).
Dret a oposar-se o retirar el consentiment: Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA EMPORDANESA en determinades circumstàncies, té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals en base a arguments convincents relacionats a la seva situació particular i d’acord amb la llei aplicable. En circumstàncies específiques, també té dret a obtenir la restricció de certes formes de processament. Si el processament de les seves dades personals es basa en el seu consentiment, té dret a retirar el seu consentiment per a aquest processament en qualsevol moment. La retirada del consentiment no té cap impacte en el processament anterior sobre aquesta base.
Dret a presentar una reclamació: Vostè com a titular de les dades personals gestionades per LAMPISTERIA I ELECTRICITAT GIRONA S.L. té dret a presentar una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així mateix en el cas que la companyia disposi de DPO, ha de formular prèviament davant aquesta figura. La companyia l’informarà sobre la existència i dades del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

5.-Finalitats del tractament.
Per la present, realitzem una enumeració de les finalitats del tractament de les seves dades personals per part de LAMPISTERIA I ELECTRICITAT GIRONA S.L.
Per a la correcta execució de la relació contractual.
Per a poder comunicar informació sobre els productes que li poguessin resultar del seu interès.
Per a poder realitzar accions comercials.
Per a la domiciliació i pagament de les operacions comercials.
Per a complir amb les obligacions davant de les autoritats corresponents
Així mateix, en el supòsit de que LAMPISTERIA EMPORDANESA apreciés una finalitat nova, procediríem a comunicar-ho amb caràcter previ al seu tractament.

6.- Aplicació de les mesures de seguretat
La companyia aplica les mesures de seguretat per garantir la no intromissió o accessos il·legítims a les dades tractades, en aquest sentit es troben recollides en la Política de privacitat de la companyia. La companyia s’obliga a complir el que preveu el Reglament sobre l’obligació de notificació a l’interessat en el supòsit d’una intromissió en les seves dades personals.

7.- Canvis en el present avís i comunicacions
Ens reservem el dret de modificar aquest Avís segons sigui necessari, per exemple, després dels canvis en la llei o els reglaments. En qualsevol cas, l’informarem sobre qualsevol canvi en aquest Avís. Així mateix, ens obliguem a comunicar qualsevol modificació de les finalitats o sobre aquells aspectes que regulen el tractament de dades.